Taoyuan American School Phone : + 886-3-341-1890 Address : No.1 Kainan Road, Luzhu Shiang, Taoyuan 33857, Taiwan